11 de maig 2009

Sobre la LEC

Compareixença d'Inger Enkvist, professora de pedagogia de la Universitat de Lund, amb relació al Projecte de llei d'educació.

http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=301573&p_cp2=301746&p_cp3=4&p_cp22=cerca