18 de febrer 2009

Conferència sobre Escola Inclusiva a Gandesa

Amb el títol La construcció de l’escola intercultural inclusiva des de processos d’investigació-acció, Lidón Moliner féu una exposició molt didàctica de la tasca que estan fent un equip de professorat de la Universitat de Castelló Jaume I, coordinat per Joan Travé.

Moliner explicà l’experiència duta a terme en una escola concertada de València, en unes instal·lacions molt deteriorades del bisbat, on el 90 % de l’alumnat és d’ètnia gitana i la resta d’origen sudamericà. 140 alumnes i 19 mestres estables.
Els objectius proposats a l’escola van ser:

- Conèixer i analitzar la realitat multicultural de les escoles i les mesures pedagògiques que s’estan desenvolupant per atendre la diversitat
- Analitzar les estratègies didàctiques, organitzatives i sociocomunitàries que condicionen la transformació de les escoles en centres interculturals inclusius.
- Conèixer les percepcions de la comunitat educativa respecte a la diversitat cultural i lingüística i el seu tractament socioeducatiu.
- Propiciar el desenvolupament i posada en pràctica d’estratègies organitzatives i didàctiques que afavoreixin la interculturalitat i la inclusió.
- Desenvolupar processos de millora de la comunicació i de la mediació des d’una perspectiva sociocomunitària.

El procés va seguir diferents fases:


1a. FASE:

a) Procés de sensibilització al claustre (entre maig i juny)


b) Informació i sensibilització de les famílies: una assemblea preparada per mestres, amb la presentació d’un power point molt visual.

c) Procés d’explicació i reflexió sobre la realitat del centre (recollida d’informació al centre per part de l’equip investigador i preguntes)

d) Amb tota la informació recollida es va preparar un informe sense fer cap valoració. Es va fer una anàlisi qualitativa, no quantitativa.


2a FASE: priorització i planificació de les propostes.

a) Anàlisi de l’informe per part de tots els àmbits (carències, potencialitats i somnis). Els mestres coordinaren l’anàlisi.
b) Creació del compromís APRO (anàlisi i propostes).


3a FASE
a) Implementació de les propostes. Creació d’una comissió mixta per posar en marxa les propostes a curt termini.
b) Valorar el procés. Propostes futures per tornar a començar el cicle.

L’experiència la va valorar com a molt positiva, remarcà sobretot la implicació del professorat (un 70% donà suport al canvi), els pares i mares participaren activament perquè el canvi fos una realitat i dels somnis del principi se n’han anat fent realitat alguns: aconseguir que el parc on juguen els nens i nenes a l’hora de l’esbarjo estigui net (no disposen d’un pati propi, han de desplaçar-se a un parc molt proper), han netejat el centre pintant-lo, han fet tràmits per aconseguir que la façana sigui restaurada...

Com a conclusions i reflexions...

- Implicar d’una forma més activa a l’alumnat
- El pojecte tindrà èxit en la mesura en que les escoles es senten capaces i motivades a començar un nou cicle de forma autònoma, i autogestionada.
-La figura de l’equip investigador ha d’anar desapareixent.

Entre els assistents hi va haver una intervenció interessant: de quin mode podíem parlar d’inclusió en una escola on gairebé el 100% de l’alumnat és gitano i nouvingut?
Potser l’escola no és la millor que podien escollir, tanmateix l’equip directiu i la majoria del professorat van veure la necessitat que hi hagués un canvi i hi hagués sobretot implicació dels pares i mares i associacions del barri.
El que segur que sí que aconseguiran és una inclusió social si segueixen aquesta línia de treball.