31 de maig 2010

L'hora del cafè: Convivència

Avui a la darrera sessió d'aquest curs, Sònia Puey, mestra d'Educació Especial i Coordinadora LIC de l'escola Puig Cavaller de Gandesa, ha explicat el projecte de Convivència que s'ha de començar a elaborar a l'escola el curs vinent.

El Projecte de Convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per tal de millorar la convivència en el centr educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i social i la gestió positiva de conflictes.
Aquestes accions poden anar adreçades a la millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.
També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.
El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne.
Les mares avui han participat en l'enquesta com una part important de la comunitat educativa per tal de fer una diagnosi d'allò que els preocupa més quant al tema de la Convivència i què creuen necessari que ha de fer l'escola. Abans ja l'havia passada a l'alumnat, al professorat i als membres del PAS.
S'ha creat un espai de reflexió individual, després s'ha comentat en petit grup i finalment, una portaveu de cada grup ha expressat les opinions i preocupacions en gran grup. Els temes que han sortit més ha estat la comunicació i la participació.